De Maasgalmvrienden

Op 21 januari 1956 werd op initiatief van het toenmalige fanfarebestuur van Fanfare De Maasgalm Elsloo en haar beschermheer Mr. Egidius Meijer, destijds burgemeester van Elsloo, een supportersclub opgericht, die als een zelfstandige vereniging ten dienste van de fanfare functioneert. 

Doel

Het doel werd vastgelegd in het verenigingsreglement met de woorden: “Het ondersteunen van de plaatselijke fanfare met name “De Maasgalm”. In artikel 2 werd om schreven hoe dit doel werd nagestreefd:
1) Financiële steun;
2) Aankoop instrumenten;
3) Alle andere middelen, welke het bestuur daartoe dienstig acht. 

Om de verbondenheid met de fanfare nogmaals aan te geven werd in het verenigingsreglement opgenomen dat: “Bij ontbinding van de vereniging het kassaldo en de bezittingen door het bestuur worden overgedragen aan fanfare “De Maasgalm” of indien dit niet mogelijk is aan een andere plaatselijke muziekvereniging.” 

Eerste Bestuur

Er werd een bestuur gevormd met als eerste voorzitter de heer Mathieu Alberigs Sr., later voorzitter van de fanfare, die werd opgevolgd door medeoprichter de heer Jacob Penders, die voorzitter bleef tot oktober 1990. De contributie voor de leden werd vastgesteld op ƒ 6,00 per jaar. De contributie werd in de eerste jaren met 50 cent per maand door de bestuursleden bij de leden aan huis geïnd. 

Actueel bestuur

Op 1 december 1988 werd op verzoek van het oude bestuur een nieuw bestuur gevormd. Tevens werd de vereniging ingeschreven in het Verenigingenregister van de Kamer van Koophandel. 

Het huidige bestuur wordt gevormd door:
Voorzitter: dhr. Frans Stassen, Mareweg 1-A, 6333 BR Schimmert;
Secretaris & penningmeester: dhr. Chrit Everaers, Stationsstraat 79, 6181 AE Elsloo;
Mevr. Elisabeth Vankan – Vranken, Burg. Moberstraat 1, 6181 CB Elsloo;
Mevr. Wies Coumans – Janssen, Stationsstraat 94, 6181 AK Elsloo;
Mevr. Antoinette Knoben – Vaessen, Aan de Gellik 2, 6181 JV Elsloo;

Het Bestuur int de contributies van de supporters, beheert de gelden en bepaalt in overleg met het bestuur van de fanfare de besteding hiervan. Daarnaast ondersteunt het bestuur activiteiten en evenementen georganiseerd door de Fanfare. 

Contributie

De contributie is vrij. Draagt u € 10,00 bij, dan is dit net zo welkom als € 100,00 per jaar.

Supporter worden

U kunt supporter worden door u aan te melden bij een van de hierboven genoemde bestuursleden. Aanmelden kan ook door storting op bankrekening NL52RBRB0900867973. t.n.v. Maasgalmvrienden Elsloo, onder vermelding van “contributie, naam en adres”.